top of page

ЛИСТ С ИНСТРУКЦИИ: АЗБЕСТ

54 ASBESTOS BG

Зона за съхранение на азбест: Този плакат се поставя пред зоната за съхранение на предмети, съдържащи азбест. Целта му е да информира хората за наличието на азбест и да ги предупреди за потенциалните рискове за здравето в случай на излагане. Плакатът съдържа ясна пиктограма, символизираща азбест. Той може да съдържа и инструкции, като например "Достъпът е запазен само за упълномощен персонал" или "Носете предпазни средства, когато влизате в зоната".

bottom of page