top of page

GESCHIEDENIS

VBA werd in 1936 opgericht door een handvol aannemers die bezorgd waren voor de specifieke eigenschappen van de grote ondernemingen van burgerlijke bouwkunde.

Logos-gif-animé.gif

Een eeuw van grootschalige werken

 

In de loop van de jaren bleek dat dit initiatief een juiste keuze was. In meer dan 50 jaar tijd, werd België immers uitgerust met een omvangrijke infrastructuur van hoogtechnologische werken van burgerlijke bouwkunde. Deze werken vormden een basis die de economie van het land en bijgevolg elke burger toeliet te genieten van de jongste technische vooruitgang en dus van een groter welzijn.

De jongste jaren werd daarentegen een sterke daling van de overheidsinvesteringen vastgesteld, en dit terwijl de behoeften aan infrastructuur-, kunstwerken en grote gebouwen hoog blijven.

Image by Pierre Pavlovic
Image by Jolan Wathelet

Doelstellingen van VBA

 

De Vereniging der Belgische Aannemers van Werken van Burgerlijke Bouwkunde heeft meteen ambitieuze doelstellingen vastgelegd, zoals :

  • onder haar leden maatregelen bespreken die van aard zijn om voor die bedrijven gunstige werkomstandigheden te creëren ;

  • een tuchtraad instellen die de regels van de beroepseer moet doen eerbiedigen ;

  • een documentatiedienst verzorgen die alle inlichtingen moet verzamelen welke voor de leden van belang kunnen zijn.

Het is bijgevolg de rol van VBA er verder over te waken dat voldaan wordt aan deze behoeften en dat ons land geen verdere achterstand meer oploopt op de andere lidstaten van de Europese Unie op het gebied van de investeringen, wat nadelig is voor de goede werking van zijn economie.

Image by Piron Guillaume

Onze Vereniging diende zich dan ook aan te passen aan de evolutie van haar leden, en vormde zich om tot Vereniging der Belgische Aannemers van Grote Bouwwerken.

Meer dan ooit moet worden geijverd voor een betere mobiliteit, beter ontworpen industriële gebouwen, aangenamere kantoren en beter uitgeruste ziekenhuizen, zonder te vergeten wat een primordiale noodzaak geworden is, namelijk de sanering van ons leefmilieu.

Onze ondernemingen dragen onbetwistbaar bij tot de inspanningen voor een duurzame groei.

Om deze nieuwe doelstellingen te bereiken, hebben de grote ondernemingen, die aanvankelijk gespecialiseerd waren in de burgerlijke bouwkunde, in de loop van de jaren een reputatie opgebouwd en zich gespecialiseerd in andere technologieën en op andere domeinen van de bouwsector.

Image by Vitor Pinto

Criteria voor VBA-lidmaatschap

 

Hiertoe heeft zij de aansluitingscriteria van haar leden gewijzigd ; voortaan zijn dat de ondernemingen die in België bouwwerken uitvoeren en die beschikken over belangrijke financiële en organisatorische middelen, over het personeel dat hen in de mogelijkheid stelt zelf de bouwwerken uit te voeren en die eveneens een hoog technologisch niveau bereiken.

Worden met andere woorden beschouwd als grote ondernemingen, alle ondernemingen die beschikken over de noodzakelijke kwaliteiten ter uitvoering van belangrijke en complexe projecten voor rekening van openbare opdrachtgevers.

Deze nieuwe positionering, die heel wat verder gaat dan de sector van de burgerlijke bouwkunde, houdt in dat VBA erkend wil worden als de vertegenwoordiger en de woordvoerder van de grote bouwbedrijven van België.

VBA maakt deel uit van Embuild, die alle federaties van de bouwsector groepeert.

Image by Sola Kabuta

Evolutie van de betrekkingen met de opdrachtgevers

Via haar betrekkingen met het ministerie van Openbare werken en met de andere opdrachtgevers, heeft VBA steeds een essentiële rol gespeeld bij de goede uitvoering van de vaak belangrijke contracten van haar leden.

Talrijke problemen hebben de aandacht van de vereniging weerhouden, zoals de achterstallige betalingen, de opeenstapeling van aanbestedingen tegen het einde van het jaar, de uitvoeringstermijnen, de wijze van opstelling van de ramingen, de eenzijdige bedingen, de opportuniteit van de varianten, de coëfficiënten voor algemene onkosten en winsten toegepast op de afrekeningen, de invloed van de arbeidswetgeving.

De laatste jaren zijn er nog nieuwe dossiers bijgekomen, zoals bij voorbeeld de studie van de indeling van de arbeidstijd, de lancering van hoogtechnologische investeringen, het onderaannemersstatuut, de strijd tegen abnormaal lage prijzen, de economische studie van de investeringen gebaseerd op de verhouding kosten-winst, de loonmatiging, de actualisering van de verhuurprijzen voor aannemingsmaterieel, de bestrijding van 'zwartwerk', het vrije verkeer van buitenlandse arbeidskrachten,...

bottom of page