top of page

MEMORANDUM

Wij zijn trots om ons memorandum te presenteren, een strategisch document dat onze visie en aanbevelingen weerspiegelt met het oog op de verkiezingen van 2024. Geconfronteerd met de huidige en toekomstige uitdagingen, stelt ons memorandum duidelijke actielijnen voor, gebaseerd op een grondige analyse en een diepgaand begrip van de behoeften van onze leden. Wij nodigen alle betrokken partijen uit, van professionals uit de sector tot beleidsmakers, om onze voorstellen te verkennen en zich bij ons aan te sluiten op deze reis naar een toekomst gebouwd op solide en duurzame fundamenten.

Modern Architecture

Onze maatschappelijk doelstellingen

 • INFRASTRUCTUUR en GEBOUWEN realiseren die nodig zijn voor de goede werking van de maatschappij en die aan de behoeften van de bevolking beantwoorden

 • ARBEIDSKRACHTEN opleiden en vast in dienst nemen onder AANTREKKELIJKE ARBEIDSVOORWAARDEN

 • projecten van HOGE KWALITEIT realiseren die FINANCIEEL BETAALBAAR zijn

 • in DUURZAAMHEID investeren met als uiteindelijk doel de VOLLEDIGE DECARBONISATIE van de bouwprocessen

SLEUTELROL

Welke sleutelrol kan de OVERHEID vervullen om bij te dragen

tot een duurzame ontwikkeling van de sector?

Memorandum C1.JPG

1. PUBLIEKE INVESTERINGEN & VERGUNNINGEN

Doelstelling: door de continuïteit van overheidsinvesteringen en een evenwichtige verdeling van grote overheidsinvesteringen beschikt de sector over de voorspel- baarheid en stabiliteit die nodig is om te investeren in zijn langetermijnontwikkeling (personeel en materieel). De overheidsinstanties spelen daarbij een belangrijke rol in de ontwikkeling van de sector door publieke investeringen goed te plannen.

1. Naar norm van 4% van BBP voor overheidsinvesteringen (overheidsgebouwen + weg- & water- & spoorweginfrastructuur): Huidige investeringsnorm: België – 2,4% BBP vs Europa – 3% BBP vs Frankrijk & Nederland – 3,8% BBP

 • investeren in de energierenovatie van gebouwen, het bouwen & renoveren & onderhouden van infrastructuur + het nodige personeel voorzien om de overheidsopdrachten te beheren (zowel federaal als gewestelijk) 

2. Vlotte en robuuste vergunningen:

 • het systeem van vergunningverlening herdenken > ondersteunen van lange termijn maatschappelijke doelstellingen

 • maatschappelijke draagkracht creëren, de voorspelbaarheid verbeteren door het aantal bezwaren en beroepsprocedures te verminderen 

2. WETGEVING OVERHEIDSOPDRACHTEN & DUURZAAMHEID

Doelstelling: met duidelijke en transparante processen geven overheidsinstanties vertrouwen aan aannemers om kwalitatieve offertes in te dienen. Door de evaluatie van overheidsopdrachten te doen o.b.v. de lange-termijnkosten van de offertes (duurzaamheid van materialen, onderhouds- en renovatiekosten, …) i.p.v. de laagste kosten (realisatiekost), spelen overheidsinstanties een essentiële rol bij het bevorderen van hoogwaardige offertes op de lange termijn en stimuleren ze de sector om te investeren in onderzoek naar innovatieve processen en materialen.

1. Verbeteren van de inhoud van de overheidsopdrachten:

 • juiste risicoverdeling, zodat ondernemers geen risico’s opgelegd krijgen die ze niet kunnen beheersen (en die de kosten van de aanbiedingen onnodig verhogen, zoals risico’s m.b.t. vergunningen, onbekende vervuiling,...) 

 • als algemene regel de toewijzing van een openbare aanbesteding opleggen aan de offerte met de beste prijskwaliteitsverhouding + kwaliteit o.a. gebaseerd is op de lange-termijnkost van het project – i.e. realisatie, renovatie & onderhoud 

 • meer standaardisatie door het gebruik van bestaande contractmodellen 

2. Verbeteren van het publieke aanbestedingsproces: de kwaliteit van de offertes kan verbeterd worden door

 • redelijke financiële vergoedingen te voorzien voor ondernemers die het hele selectieproces doorlopen maar het contract niet krijgen of wanneer de aanbesteding door de opdrachtgever geannuleerd wordt 

 • nodige tijd te voorzien voor ondernemers om kwaliteitsvolle offertes op te stellen 

 • het gebruik van de beperkte procedure te bevorderen om de onnodige kosten van de inschrijvers onder controle te houden, door:

  • eerst de economische operators te selecteren die vervolgens een offerte mogen indienen 

  • uiteindelijk de beste kandidaten (beperkt aantal) te selecteren die het proces kunnen voortzetten​

Uitzondering: toekenning aan de aanbieding met de laagste prijs alleen onder 2 voorwaarden: gestandaardiseerde werkzaamheden en kwaliteit volledig gedefinieerd in bestek 

 • het opstellen van een beter wettelijk kader voor de concurrentiegerichte procedure met onderhandeling

3. COMPETITIVITEIT van de ARBEIDSMARKT in België (FISCALITEIT & FLEXIBILITEIT  binnen een Europees kader)

Doelstelling: buitenlandse onderaanneming beperken en werknemers op de loonlijst in België zetten maakt een betere controle mogelijk over bouwprocessen en verbetert de kwaliteit & veiligheid op de bouwplaatsen. Het aanwerven van personeel is een tastbaar teken voor werknemers dat het bedrijf wil groeien en zich in België wenst te ontwikkelen, en dat het zijn werknemers de mogelijkheid wil bieden om binnen het bedrijf door te groeien. Meer werknemers op loonlijst in België = meer sociale bijdrages. Indien de Overheid deze ambitie wil aanmoedigen, moet een level-playing-field worden gecreëerd tussen buitenlandse onderaannemers en werknemers op de loonlijst in België.

1. Verlagen van de algemene fiscaliteit op arbeid: 
De algemene fiscaliteit op arbeid moet verlagen zodat het aantrekkelijker wordt voor ondernemingen om werknemers in België rechtstreeks aan te werven (vandaag bestaat, voor de grote bouwbedrijven, een verschil in kost van +/- 9 euro per uur tussen een eigen werknemer en een buitenlandse onderaannemer) 

2. Sectoraal akkoord over de flexibiliteit in de werkuren: 
Dezelfde flexibiliteit moet kunnen worden ingevoerd voor eigen werknemers als voor (buitenlandse) onderaannemers (scheppen van een wettelijk kader voor, bvb, het werken in het weekend) 

3. Bestrijden van de sociale fraude: 
Dezelfde regels voor buitenlandse onderaannemers als voor Belgische bedrijven. De overheid moet aan de Belgische ondernemingen de praktische middelen geven om sociale fraude op efficiënte wijze te bestrijden. 

bottom of page