top of page

GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE

De website van de Vereniging der Belgische Aannemers van Grote Bouwwerken (VBA), Grootveldlaan 148, Brussel 1150, KBO 0407.785.327, hierna VBA genoemd) biedt gratis toegang tot bepaalde informatie.

Het gebruik van de website geldt als aanvaarding van deze gebruiksvoorwaarden. Deze laatste kunnen worden gewijzigd: de toepasselijke voorwaarden zijn die welke gelden op het ogenblik van de verbinding.

A. TOEGANKELIJKHED VAN DE WEBSITE

VBA tracht in de mate van het mogelijke haar diensten 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 toegankelijk te houden. De toegang tot de diensten kan echter worden onderbroken, onder meer om technische redenen, bijvoorbeeld onderhoud, of om andere redenen. De storingen geven geen aanleiding tot vergoeding.

 

VBA behoudt zich het recht voor de toegang van gebruikers tot haar site geheel of gedeeltelijk te weigeren, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, onder meer in geval van duidelijke schending van deze voorwaarden door de gebruiker.

B. COOKIES

De website gebruikt tijdelijke (“session”) cookies om het bezoek te vergemakkelijken en bij sommige beveiligde toepassingen. Deze cookies bevatten geen persoonlijke informatie en verdwijnen aan het einde van het bezoek. Een afzonderlijke cookie onthoudt uw aanmeldgegevens. Bij het aanmelden kunt u ervoor opteren dat deze cookie permanent wordt. Permanente cookies blijven staan totdat hun einddatum bereikt is (1 min. i.g.v. portal role cookies), totdat er een nieuwe cookie geïnstalleerd wordt, of totdat de gebruiker ze verwijdert.

 

Het gebruik van cookies kunt u in uw browser beheren en/of uitschakelen. In dit laatste geval kan uw bezoek echter minder vlot verlopen. Het aanvaarden van cookies, via uw browser, kan daarnaast noodzakelijk zijn om delen van de site te bereiken die de identificatie van de gebruiker vereisen.

C. GEBRUIK

Het lid mag de website en de onlinediensten van VBA maar gebruiken voor strikt geoorloofde doeleinden.

Zijn onder meer verboden:

  • elk gebruik dat de integriteit van het hele netwerk of van het computersysteem bedreigt (zoals het doorsturen van wormen, virussen en andere strafbare codes);

  • elke praktijk die de goede werking van de dienst van de beroepsorganisatie kan schaden of het gebruik of de capaciteit van de prestaties voor de andere gebruikers in gevaar kan brengen;

  • elk gebruik dat de reputatie van de beroepsorganisatie schade kan toebrengen;

  • elk commercieel gebruik van de gegevens en databanken en elk gebruik dat niet met hun  bestemming overeenstemt. Elke schending van de beveiliging van de servers of van het netwerk is verboden en kan aanleiding geven tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolgingen, alsook tot opschorting of beëindiging van de diensten.

Na identificatie, kunnen de leden kennisnemen van bepaalde persoonsgegevens van andere leden op de website van VBA.

D. WIJZIGING VAN DE WEBSITE

VBA behoudt zich het recht voor de inhoud van de website of de voorstelling van de diensten online op elk ogenblik en zonder verwittiging of mededeling aan te passen, te wijzigen of aan te vullen.

E. AANSPRAKELIJKHEID

De gebruiker aanvaardt dat elke toegang tot de site of gebruik ervan op eigen verantwoordelijkheid gebeurt. VBA is geenszins aansprakelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade door het gebruik van de site, noch voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten op haar site, noch voor de gevolgen die daaruit kunnen voortvloeien voor de gebruiker of voor derden.

 

Sommige inlichtingen werden bij derden ingewonnen. VBA is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de informatie uit externe bronnen, databanken, webapplicaties en websites. Zij kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten bij het verzamelen van deze gegevens.

Overigens vormt de beschikbare informatie geen beroeps- of juridisch advies. Zij creëert dus geen andere rechten of verplichtingen dan die welke voortvloeien uit de geldende juridische teksten. Bovendien wordt deze informatie als juist beschouwd op het ogenblik van de bekendmaking, maar zij kan na enige tijd onnauwkeurig of verouderd worden. De gebruiker is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van deze informatie.

VBA is niet verantwoordelijk voor het bedrieglijk gebruik van haar verspreidingsmiddelen. Zij wijst elke verantwoordelijkheid af voor elke indringing in haar computersystemen en voor elk plundering van gegevens dat daaruit kan voortvloeien. Niettemin gebruikt zij de nodige middelen om ongeoorloofde inbraak tegen te gaan.

F. BECHERMING VAN DE PERSOONIJKE LEVENSSFEER

VBA neemt haar verplichtingen inzake privacy en gegevensbescherming ernstig. Voor meer informatie kan u ons Gegevensbeschermingsbeleid consulteren op onze website
www.adeb-vba.be.

G. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Deze website en zijn inhoud zijn beschermd door de Belgische wetten inzake auteursrechten, juridische bescherming van databanken sui generis en bescherming van de intellectuele eigendom.

 

Elke aanpassing, verspreiding, verdeling, kopie, bewerking, vertaling of verandering van deze site of zijn inhoud of van een deel ervan, onder welke vorm en met welk elektronisch, mechanisch of ander middel dan ook, is strikt verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van VBA.

 

Sommige namen, tekens en logo's op deze site zijn gedeponeerd en geregistreerd en mogen niet worden gereproduceerd in welke vorm en met welk middel dan ook.

 

Elke inbreuk kan leiden tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolgingen.

H. LINKS NAAR ANDERE SITES

De website bevat links naar andere websites die de gebruiker kunnen interesseren. VBA is echter niet verantwoordelijk voor deze sites, noch voor hun inhoud, en wijst elke verantwoordelijkheid af voor het materieel, voor de gegevens van elke aard die op deze gelinkte sites staan of worden verspreid, en voor de eventuele verwerking van persoonlijke gegevens.

I. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

Elke vordering omtrent de site moet, op straffe van verval, binnen het jaar na het ontstaan van de onderliggende oorzaak worden ingeleid.

 

De artikelen XII.6 §1, 8°, 7 §1, 8 en 9 van het Wetboek van economisch recht zijn niet toepasselijk op de bestellingen online.

 

Elke juridische verhouding tussen VBA en de gebruiker van de website ressorteert volledig onder het Belgisch recht. In geval van geschil zijn uitsluitend de rechtbanken van Brussel bevoegd.

bottom of page