top of page

KARTA INSTRUKTAŻOWA: ODPADY RESZTKOWE

01. HOUT - BOIS - WOOD.jpg

Powyżej są podane typy strumieni dozwolonych i niedozwolonych dla danego typu odpadu.

    Odpady nienadające się do recyklingu
    Wszystkie odpady, dla których nie jest prowadzona selektywna zbiórka, są zaliczane do odpadów resztkowych.
    Tylko odpady resztkowe, które nie mieszczą się w worku na śmieci lub pojemniku na odpady komunalne, są zaliczane do odpadów wielkogabarytowych.
    wszystko, co można poddać recyklingowi
    Produkty nadające się do recyklingu, papier i tektura, tekstylia, szkło, kga, odpady organiczne, ścinki, tusze i podroby, wycofane z eksploatacji urządzenia elektryczne i elektroniczne, metale mieszane, gruz, PMD i inne odpady zbierane selektywnie nie są zaliczane do odpadów resztkowych (odpady z gospodarstw domowych lub odpady wielkogabarytowe).
bottom of page