top of page

ЛИСТ С ИНСТРУКЦИИ: ОСТАТЪЧНИ ОТПАДЪЦИ

01. HOUT - BOIS - WOOD.jpg

По-долу са изброени
разрешените и
неразрешените потоци
за този вид отпадъци.

    Нерециклируеми горими отпадъци
    Всички отпадъци, за които няма селективно събиране, се включват в остатъчните отпадъци.
    Само остатъчните отпадъци, които не се побират в торбата за смет или в контейнера за битови отпадъци, се включват в обемистите отпадъци.
    всичко, което може да се рециклира
    Продуктите, които могат да се рециклират, хартията и картонът, текстилът, стъклото, кга, органичните отпадъци, изрезките, труповете и карантиите, излезлите от употреба електрически и електронни уреди, смесените метали, отломките, РМД и други селективно събрани отпадъци не се включват в остатъчните отпадъци (битови или едрогабаритни отпадъци).
bottom of page