STANDAARD TAKENLIJST (STL)

Een betere samenwerking en duidelijke afspraken zijn een win-win voor alle actoren in het bouwproces. Wat levert dat op? Minder vergissingen, minder rework en minder faalkosten.

De Standaard Takenlijst is een tabel waarin alle taken en verantwoordelijkheden die horen bij een bouwproject opgelijst zijn en ingevuld kunnen worden door alle partijen die betrokken zijn bij het ontwerp, de vergunning en de realisatie van bouwprojecten. Het document helpt de betrokken partijen om af te spreken wie welke taak op zich neemt. Deze lijst werd opgesteld door de aannemers (VBA), studiebureaus (ORI) en architecten (G30) met de steun van de vastgoedsector (BVS), met als doel de samenwerking tussen alle actoren van het bouwproces te verbeteren.

ADEB-LOGO-COLOR-125.png
logo_G30_frpourweb2-480x396.jpg
Logo-ori-pour-web.jpg
UPSI-BVS-pour-web.jpg

Gebruik van de Standaard Takenlijst

TOELICHTEN BIJ GEBRUIK VAN STL GEBOUWEN

De Standaard Takenlijst (STL) opgesteld door G30, ORI en VBA-ADEB heeft een uitsluitend organisatorisch en operationeel karakter. De lijst moet de partijen, betrokken bij het ontwerp, de vergunning en de realisatie van gebouwen, helpen om bij de uitvoering van hun opdracht af te spreken wie welke taak op zich neemt en om na te gaan of alle opgesomde taken een uitvoerder hebben gekregen. Taken, die niet vermeld zijn in de lijst en toch noodzakelijk om het gebouw te ontwerpen, te vergunnen en uit te voeren, zullen door opdrachtgever(s) toegevoegd worden aan de lijst en toegewezen worden aan een of andere partij. Het document heeft niet de ambitie volledig te zijn inzake taken, noch inzake betrokken partijen. Het staat partijen ook vrij om de taken, die door hen moeten worden uitgevoerd, en enkel die taken, te laten opnemen als bijlage bij hun overeenkomst met de private opdrachtgever. Alle lijnen moet ingevuld worden

In de matrix zijn de taken verticaal per rij opgesomd en de potentiële uitvoerders van de taken zijn horizontaal per kolom ingevuld. De kruisjes (X) bij elke taak in een bepaalde kolom geven, bij wijze van voorbeeld, aan wie de bewuste taak zal uitvoeren. Voor elk project moet deze invulling grondig herdacht en desgewenst gewijzigd worden in samenspraak met de betrokken partijen, in het bijzonder met de opdrachtgever voor de contract sluiting.

De taken die in de kolom “AR” van de basistabel met een “X” werden aangeduid en zoals beschreven in de basistabel, omvatten de taken die in gevolge de wet van 1939 exclusief worden voorbehouden aan op de tabel van de orde van architecten ingeschreven architecte. Zij vatten ook de deontologische taken en de taken die door jurisprudentie behoren tot de opdracht van de architect.

De matrix kan in verschillende fasen van het project worden ingevuld, c.q. aangevuld. Bijvoorbeeld kan de matrix bij de start van het ontwerp worden opgesteld enkel voor de bij het ontwerp betrokken partijen (bijvoorbeeld: architect, ingenieur, landmeter). In een latere fase kan deze opgesteld en aangevuld worden voor bijvoorbeeld de aannemer(s), de projectmanager, …. Dit zal telkens gebeuren in samenspraak met de opdrachtgever. Het is aan te raden dat alle partijen beschikken over de geconsolideerde takenlijst met aanduiding van wie wat doet.

In het document, opgesteld voor elk concreet project, moeten de opgesomde taken en de als uitvoerder aangeduide partij corresponderen met de overeenkomsten, afgesloten tussen elke partijen en hun opdrachtgever.

Onder hierboven beschreven voorwaarden kan de STL gebruikt worden voor zowel private opdrachten als voor openbare opdrachten..

Deze verduidelijkende nota maakt integraal deel uit van het document “STANDAARD TAKENLIJST” opgesteld door ADEB-VBA, G30 en ORI.