top of page

INSTRUCTIEFICHE: RESTAFVAL

01. HOUT - BOIS - WOOD.jpg

Hieronder volgt een opsomming van de toegelaten en niet toegelaten stromen voor dit soort afvalstof.

    niet-recycleerbaar brandbaar afval
    Al het afval waarvoor er geen selectieve inzameling bestaat, hoort bij het restafval.
    Enkel het restafval dat niet in de huisvuilzak of huisvuilcontainer past, valt onder het grofvuil.
    alles wat recycleerbaar is
    Kringloopgoederen, papier en karton, textiel, glas, kga, gft, snoeihout, grotere kadavers en slachtafval, afgedankte elektrische en elektronische apparaten, gemengde metalen, puin, pmd en andere selectief ingezamelde afvalstoffen horen niet bij het restafval (huisvuil of grofvuil).
bottom of page