top of page

ЛИСТ С ИНСТРУКЦИИ: ГИПС

01. HOUT - BOIS - WOOD.jpg

По-долу са изброени
разрешените и
неразрешените потоци
за този вид отпадъци.

  креда, калцит
  мергел (смес от глина и вар)
  гипс
  гипс; гипсови блокове; гипсофазерни плоскости (Gyproc®, Isolava®,…) със степен на замърсяване макс. 2% (изолация, дърво, тапет, метали)
  гипсови блокове (на базата на калциев сулфат)
  армиран бетон
  клетъчен бетон (напр. Ytong®, ...)
  неармиран бетон
  замърсени гипсови блокове (с изолация, дърво, тапети, ...)
  парчета от развалини (напр. тухли, керемиди, бетон ,…)
  замърсен гипс (с изолация, дърво, тапети, ...)
  дърво
  изолация
  степен на замърсяване над 2% (изолация, дърво, тапет, метали).
bottom of page