top of page

ЛИСТ С ИНСТРУКЦИИ: ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ

01. HOUT - BOIS - WOOD.jpg

По-долу са изброени
разрешените и
неразрешените потоци
за този вид отпадъци.

  празни пластмасови опаковки, такива като бидони и варели от опасни продукти
  празни метални опаковки, такива като бидони, кофи и варели от опасни продукти
  пълни и използвани аерозоли
  силикон и лепило
  смесени опасни отпадъци: замърсени парцали, абсорбенти ,…
  медицински отпадъци
  батерии
  газова бутилка
  радиоактивни отпадъци
bottom of page