top of page

ЛИСТ С ИНСТРУКЦИИ: ГИПСОВИ ПЛОСКОСТИ

01. HOUT - BOIS - WOOD.jpg

По-долу са изброени
разрешените и
неразрешените потоци
за този вид отпадъци.

  гипс
  плоскости и парчета от гипсокартон (напр. Gyproc®, Isolava®, ...) със степен на замърсяване макс. 2% (изолация, дърво, тапет, метали).
  креда, калцит
  мергел (смес от глина и вар)
  гипсови блокове (на базата на калциев сулфат)
  степен на замърсяване над 2% (изолация, дърво, тапет, метали).
  остатъци от гипс
  армиран бетон
  клетъчен бетон (напр. Ytong®, ...)
  неармиран бетон
  замърсени гипсови блокове (с изолация, дърво, тапет, ...)
  парчета от разрушения (напр. тухли, плочки, бетон,...)
  замърсен гипс (с изолация, дърво, тапет,...)
  дърво
  изолация
  замърсени плоскости от гипсокартон (с изолация, дърво, тапет , ...)
  замърсени плоскости от гипсофазер (с изолация, дърво, тапет , ...)
bottom of page